voorwaarden Gedragstherapie

Algemene voorwaarden

I. Definities
Just4Pets , gevestigd te Moergestel. Cliënt: de eigenaar van de hond, die de Hondenspecialist opdracht geeft inzake het afleggen van een consult en/of lessen/workshop/opleiding volgt.

II. Algemeen
Alle tussen Just4Pets en de cliënt gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:

Just4Pets zal de afspraak/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Just4Pets zal de cliënt (minimale leeftijd 18 jaar) en hond naar beste vermogen begeleiden.

Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd.
Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer Just4Pets ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

Het is mogelijk dat er een stagiair(e) aanwezig is tijdens het consult of tijdens de les. Indien u hier bezwaar tegen maakt verzoeken wij u hier tijdig melding van te maken.

III. Adviezen, therapieën en training

Een cliënt kan ten aanzien van het gedrag van zijn/haar hond advies vragen aan Just4Pets.

Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van Just4Pets.

Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van Just4Pets.
De cliënt blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

Just4Pets kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van het probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.

Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

Just4Pets behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie.

Een consult, het volgen van lessen of het gebruik van trainingsmateriaal of trainingsprodukten, geschieden op eigen risico van de cliënt. Just4Pets kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of diefstal.

IV. Betaling/afspraken

Gemaakte afspraken tussen Just4Pets en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.

Just4Pets behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van de cliënt.

Indien door ziekte of overmacht van Just4Pets een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt Just4Pets er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.

Betaling dient contant na het consult/de eerste les van de puppycursus of per factuur binnen de betalingstermijn te geschieden.   

Honden die een privé-training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten en zijn in de week van de les niet loops. Just4Pets is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de therapie/ behandeling.

Alle door Jusst4Pets verstrekte rapporten, cursusmaterialen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Just4Pets worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

 


 

Wilt u een afspraak maken voor een consult? Heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact op of stuur dan een bericht via het contactformulier.